ผลงานบางส่วน

       

กรมปศุสัตว์   

       สแกนเอกสารคำสั่ง ตั้งแต่ปี 2485-2555 เป็นประเภทเล่มปกแข็ง ขนาด A4, F14 สแกนแบบไม่ตัดเล่ม สแกนขาว-ดำ ที่ความละเอียด 300 dpi ตั้งชื่อ File ตามเลขที่คำสั่ง(1 File ต่อ 1 คำสั่ง) บันทึกเป็น Pdf File จัดเก็บตาม Folder ที่กำหนด ส่งมอบงานเป็นแผ่น DVD พร้อมนำเข้าระบบจัดเก็บเอกสาร และจัดทำ Index ตามที่กำหนด

            

บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด   

       สแกนแบบแปลนกระดาษไข ขนาด A0 สแกนขาว-ดำ ที่ความละเอียด 300 dpi มีความคมชัด บันทึกเป็น Pdf File จัดเก็บตาม Folder โครงสร้างที่กำหนด ส่งมอบงานเป็นแผ่น DVD

               

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์    

       สแกนรูปภาพ, ฟิล์มสไลด์, ฟิล์มถ่ายรูป ขนาดต่างๆ นําขอมูลภาพทั้งหมดเข้าสูระบบจัดเก็บพร้อมคียขอมูลรายละเอียด สแกนสี ที่ความละเอียดสูง บันทึกเป็น Jpeg File จัดเก็บตาม Folder โครงสร้างที่กำหนด ส่งมอบงานเป็น HDD

              

Toyo Engineering Corporation  

       สแกนแฟ้มเอกสาร Project ภายในองค์กร สแกนสีหรือขาว-ดำ ที่ความละเอียด 300 dpi บันทึกเป็น Pdf File จัดเก็บตาม Folder โครงสร้างที่กำหนด ส่งมอบงานเป็นแผ่น DVD

              

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด(มหาชน)  

       สแกนเอกสารเอกสารเปิดบัญชีของลูกค้า สแกนขาว-ดำ ที่ความละเอียด 300 dpi ตั้งชื่อ File ตามเลข ID ลูกค้า(1 File ต่อ 1 ราย) บันทึกเป็น Pdf File จัดเก็บตาม Folder โครงสร้างที่กำหนด ส่งมอบงานเป็นแผ่น DVD

        

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำ ภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) 

       สแกนเอกสารเอกสารสัญญาและแนบท้ายสัญญาต่างๆ A4-A3  สแกนสี ที่ความละเอียด 300 dpi  ตั้งชื่อ File ตามชื่อและรหัสโครงการ(1 File ต่อ 1 โครงการ) บันทึกเป็น Pdf File จัดเก็บตาม Folder โครงสร้างที่กำหนด ส่งมอบงานเป็นแผ่น DVD

            

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย

       เอกสารประเภทหนังสือ ขนาด A4 สแกนแบบไม่ตัดเล่ม สแกนสีหรือขาว-ดำตามต้นฉบับ ที่ความละเอียด 300 dpi ตั้งชื่อ File ตามชื่อหรือรหัสหนังสือ(1 File ต่อ 1 เล่ม) บันทึกเป็น Pdf File จัดเก็บตาม Folder ที่กำหนด ส่งมอบงานเป็นแผ่น DVD

                

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

        สแกนหนังสือทางด้านทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิตอล สแกนสีหรือขาว-ดำตามต้นฉบับ ตั้งชื่อ File ตามชื่อหนังสือ บันทึกเป็น Pdf File (1 File ต่อ 1 เล่ม) พร้อมจัดทำ Bookmark จัดเก็บตาม Folder ที่กําหนด ส่งมอบงานเป็นแผ่น DVD

                 

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ 

        สแกนเอกสารทรานสคริปต์ ใบ รบ. และเอกสารประกอบ แบบ Onsite Service สแกนสีหรือขาว-ดำตามต้นฉบับ ตั้งชื่อ File ตามที่กำหนด บันทึกเป็น Pdf File จัดเก็บตาม Folder โครงสร้างที่กําหนด ส่งมอบงานเป็น External HDD

 

The Peninsula Bangkok

        เอกสารข่าวจากหนังสือพิมพ์ นิตยสาร แบบเล่มและ ตัดแปะลงกระดาษขนาด A4 สแกนสี ตั้งชื่อ File ตามที่กำหนด บันทึกเป็น Pdf File จัดเก็บตาม Folder โครงสร้างที่กําหนด ส่งมอบงานเป็นแผ่น DVD

 

สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์

       เอกสารด้านงานการประเมินราคาทรัพย์สินขนาด A4-A3  สแกนสีหรือขาว-ดำตามต้นฉบับ ที่ความละเอียด 300 dpi  ตั้งชื่อ File ตามชื่อและรหัสโครงการ(1 File ต่อ 1 โครงการ) บันทึกเป็น Pdf File และ Tiff File จัดเก็บตาม Folder โครงสร้างที่กำหนด ส่งมอบงานเป็น HDD External

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

       เอกสารประเภทวารสาร ขนาด A4 สแกนแบบไม่ตัดเล่ม สแกนสีหรือขาว-ดำตามต้นฉบับ ที่ความละเอียด 300 dpi  ตั้งชื่อ File ตามชื่อหรือรหัสหนังสือ(1 File ต่อ 1 เล่ม) บันทึกเป็น Pdf File จัดเก็บตาม Folder ที่กำหนด ส่งมอบงานเป็นแผ่น DVD

 

การประปานครหลวง

       เอกสารประเภทหนังสือ ขนาด A4 สแกนแบบไม่ตัดเล่ม สแกนสีหรือขาว-ดำตามต้นฉบับ ที่ความละเอียด 300 dpi พร้อมจัดปรับแต่งภาพเอกสารให้อยู่ในรูปแบบพื้นสีขาว อักษรสีดำ ตั้งชื่อ File ตามชื่อหรือรหัสหนังสือ(1 File ต่อ 1 เล่ม) บันทึกเป็น Pdf File จัดเก็บตาม Folder ที่กำหนด ส่งมอบงานเป็นแผ่น DVD

 

 สำนักงานศาลยุติธรรม

       เอกสารประเภทหนังสือ ขนาด A4 สแกนแบบไม่ตัดเล่ม สแกนสีหรือขาว-ดำตามต้นฉบับ ที่ความละเอียด 300 dpi พร้อมจัดทำ Bookmark ตามหน้าสารบัญ ตั้งชื่อ File ตามชื่อหรือรหัสหนังสือ(1 File ต่อ 1 เล่ม) บันทึกเป็น Pdf File จัดเก็บตาม Folder ที่กำหนด ส่งมอบงานเป็นแผ่น DVD

 

  บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

       เอกสารประเภทหนังสือ ขนาด A4 สแกนแบบไม่ตัดเล่ม สแกนสีหรือขาว-ดำตามต้นฉบับ ที่ความละเอียด 300 dpi ตั้งชื่อ File ตามชื่อหรือรหัสหนังสือ(1 File ต่อ 1 เล่ม) บันทึกเป็น Pdf File จัดเก็บตาม Folder ที่กำหนด ส่งมอบงานเป็นแผ่น DVD

 

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

       เอกสารประเภทโบว์ชัวร์ แบบเล่มและแบบแผ่น สแกนสีที่ความละเอียด 300 dpi ตั้งชื่อ File ตามชื่อเล่ม(1 File ต่อ 1 เล่ม) บันทึกเป็น Pdf File จัดเก็บตาม Folder ที่กำหนด ส่งมอบงานเป็นแผ่น DVD

 

 

โรงพยาบาลพญาไท 2

       เอกสารพิมพ์เขียวและแบบแปลนขนาด A0 แบบเล่มและแบบแผ่น สแกนสีที่ความละเอียด 300 dpi ตั้งชื่อ File ตามชื่อเล่ม(1 File ต่อ 1 เล่ม) บันทึกเป็น Pdf File จัดเก็บตาม Folder ที่กำหนด ส่งมอบงานเป็นแผ่น DVD

 

 

 

Baxter Healthcare (Thailand) co., Ltd.

       แฟ้มเอกสารขนาด A4 สแกนสีหรือขาว-ดำตามต้นฉบับ ที่ความละเอียด 300 dpi ตั้งชื่อ File ตามชื่อแฟ้ม(1 File ต่อ 1 แฟ้ม) บันทึกเป็น Pdf File จัดเก็บตาม Folder ที่กำหนด ส่งมอบงานเป็นแผ่น DVD

 

กรมอนามัย

       เอกสารประเภทหนังสือภายในห้องสมุด ขนาด A4 สแกนแบบไม่ตัดเล่ม สแกนสีหรือขาว-ดำตามต้นฉบับ ที่ความละเอียด 300 dpi ตั้งชื่อ File ตามชื่อหนังสือ(1 File ต่อ 1 เล่ม) บันทึกเป็น Pdf File จัดเก็บตาม Folder ที่กำหนด ส่งมอบงานเป็นแผ่น DVD

 

Asian Forum of Parliamentarians on Population and Development (Thailand) Co.,Ltd.

       เอกสารประเภทหนังสือ ขนาด A4 สแกนแบบไม่ตัดเล่ม สแกนสีหรือขาว-ดำตามต้นฉบับ ที่ความละเอียด 300 dpi ตั้งชื่อ File ตามชื่อหรือรหัสหนังสือ(1 File ต่อ 1 เล่ม) บันทึกเป็น Pdf File จัดเก็บตาม Folder ที่กำหนด ส่งมอบงานเป็นแผ่น DVD

 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด

         เอกสารเงินกู้สามัญระยะยาวและเงินกู้สามัญระยะปานกลาง เอกสารขนาด A4 สแกนขาว-ดำ ที่ความละเอียด 300 dpi ตั้งชื่อ File ตามเลขที่สมาชิก(1 File ต่อ 1 ราย) บันทึกเป็น Pdf File จัดเก็บตาม Folder ที่กำหนด ส่งมอบงานเป็นแผ่น DVD

 

 

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

         เอกสารประเภทหนังสือ, วารสาร, วิทยานิพนธ์, รายงานการวิจัย, หนังสือเก่า สแกนสีหรือขาว-ดำตามต้นฉบับ แบบไม่ตัดเล่ม ที่ความละเอียด 300 dpi ตั้งชื่อ File ตามชื่อหรือรหัสหนังสือ(1 File ต่อ 1 เล่ม) บันทึกเป็น Pdf File พร้อมจัดทำ Bookmark และลายน้ำ จัดเก็บตาม Folder ที่กำหนด ส่งมอบงานเป็นแผ่น DVD

 

          

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

       เอกสารประเภทหนังสือภายในห้องสมุด ขนาด A4 สแกนแบบไม่ตัดเล่ม สแกนสีหรือขาว-ดำตามต้นฉบับ ที่ความละเอียด 300 dpi ตั้งชื่อ File ตามชื่อหรือรหัสหนังสือ(1 File ต่อ 1 เล่ม) บันทึกเป็น Pdf File จัดเก็บตาม Folder ที่กำหนด ส่งมอบงานเป็นแผ่น DVD

 

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

        เอกสารคำร้องและเอกสารร้องเรียน เป็นเอกสารขนาดต่างๆ ตั้งแต่ A4-A0 สแกนเป็นสีหรือขาวดำตามต้นฉบับ บันทึกเป็น Pdf File และส่งมอบงานในรูปแบบ  Harddisk External

 

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์

    เอกสารประเภทหนังสือภายในห้องสมุด ขนาด A4-A3 สแกนเป็น Pdf File, จัดทำ Bookmark, แยก File พร้อมทำ Link เชื่อมโยงแต่ละ File ส่งมอบงานเป็นแผ่น DVD

 

        

รัฐสภา

    เอกสารประเภทหนังสือและหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ภายในห้องสมุด ขนาด A4-A3 สแกนเป็น Pdf File, จัดทำ Bookmark, ส่งมอบงานเป็นแผ่น DVD

 

 

 

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

    เอกสารประเภทหนังสือภายในห้องสมุด ขนาด A4-A3 สแกนเป็น Pdf  File, retouch, จัดหน้าให้สวยงาม พร้อมทำเป็น E-Book ส่งมอบงานเป็นแผ่น DVD

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

    เอกสารประเภทหนังสือภายในห้องสมุด ขนาด A4-A3 สแกนเป็น Pdf  File, retouch, จัดหน้าให้สวยงาม พร้อมทำเป็น E-Book ส่งมอบงานเป็นแผ่น DVD

 

ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ ศูนย์ลำปาง

    เอกสารประเภทหนังสือภายในห้องสมุด ขนาด A4-A3 สแกนเป็น Pdf File, จัดทำ Bookmark, แยก File พร้อมทำ Link เชื่อมโยงแต่ละ File พร้อมทำเป็น E-Book ส่งมอบงานเป็นแผ่น DVD

 

   

หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์

    เอกสารประเภทหนังสือภายในหอจดหมายเหตุ ขนาดต่างๆ สแกนเป็น Pdf, Jpg File, จัดทำ Bookmark, แยก File ส่งมอบงานเป็นแผ่น DVD

 

   

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

      เอกสารประเภทเอกสารรายงานตัวและระเบียนประวัตินักศึกษา ระดับปริญญาตรีและบัณทิตวิทยาลัย สำนักทะเบียนและประมวลผล เอกสารขนาด A4-A3 สแกนเป็น Pdf File ส่งมอบงานเป็นแผ่น DVD

 

King Power

        เอกสารข่าวจากหนังสือพิมพ์ตัดแปะลงกระดาษขนาด A4 สแกนสี ตั้งชื่อ File ตามที่กำหนด บันทึกเป็น Pdf File จัดเก็บตาม Folder โครงสร้างที่กําหนด ส่งมอบงานเป็นแผ่น DVD

 

 

เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์

        เอกสารคำร้องและสำนวนคดี เอกสารขนาด A4 บันทึกเป็น Pdf File จัดเก็บตาม Folder โครงสร้างที่กําหนด พร้อมนำเข้าระบบจัดเก็บเอกสาร ส่งมอบงานเป็นแผ่น DVD

 

 

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

         เอกสารประเภทหนังสือภายในห้องสมุด ขนาด A4 สแกนเป็นสีหรือขาวดำตามต้นฉบับ บันทึกเป็น Pdf File, จัดทำ Bookmark, ส่งมอบงานเป็นแผ่น DVD

 

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

        เอกสารประเภทหนังสือภายในห้องสมุด เอกสารขนาด A4 สแกนเป็นสีหรือขาวดำตามต้นฉบับ บันทึกเป็น Pdf File, พร้อมจัดแยกไฟล์เป็นแต่ละบทความ จัดเก็บตาม Folder โครงสร้างที่กําหนด ส่งมอบงานเป็นแผ่น DVD

 

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

        เอกสารประเภททั่วไป เอกสารคำร้อง เอกสารขนาด A4 สแกนเป็นสีหรือขาวดำตามต้นฉบับ บันทึกเป็น Pdf File ส่งมอบงานเป็นแผ่น DVD

 

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

        เอกสารประเภทเอกสารEIA เห็นชอบ, เอกสาร Monitor, เอกสารมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เอกสารขนาด A3-A4 สแกนเป็นสี บันทึกเป็น Pdf File ส่งมอบงานเป็นแผ่น DVD พร้อมนำเข้าระบบจัดเก็บเอกสาร

 

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

         เอกสารประเภทหนังสือ นิตยสาร วารสาร ด้านยานยนต์ เอกสารขนาด A4 สแกนเป็นสีหรือขาวดำตามต้นฉบับ บันทึกเป็น Pdf File ส่งมอบงานเป็นแผ่น DVD

 

กรมชลประทาน

         เอกสารประเภทหนังสือคำสั่งต่างๆ เอกสารขนาด A4 สแกนเป็นขาวดำตามต้นฉบับ บันทึกเป็น Pdf File พร้อมนำเข้าระบบจัดเก็บเอกสาร และส่งมอบงานเป็นแผ่น DVD

                                                                        ฯลฯ
Visitors: 137,831